กกต.ประกาศแนวปฏิบัติ “หาเสียง” เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกประกาศแนวปฏิบัติ การหาเสียงเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.

วันที่ 11 เดือนตุลาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศ เรื่อง การเดินสายหาเสียงออกเสียง การติดประกาศและติดแผ่นป้ายของผู้สมัครและผู้ช่วยเดินสายหาเสียงออกเสียง สำหรับเพื่อการเดินสายหาเสียงออกเสียงหน่วยงานบริหารส่วนตำบล

ประกาศมีใจความบอกว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ลงความเห็นเห็นด้วยในหลักการตามทางจัดการออกเสียงสมาชิกสภาหน่วยงานบริหารส่วนตำบลและนายกหน่วยงานบริหารส่วนตำบล โดยจัดวันออกเสียงในวันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน 2564

ที่ทำงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ข้อมูลเพื่อเป็นแถวทางปฏิบัติสำหรับเพื่อการออกเสียงฯ เพื่อการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

1. ช่วงเวลาการเดินสายหาเสียงออกเสียงของผู้สมัครและผู้ช่วยเดินสายหาเสียงออกเสียง

ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วยเดินสายหาเสียงออกเสียง สามารถเดินสายหาเสียงออกเสียงได้ตอนวันที่ กกต. ได้ประกาศกำหนดให้มีการออกเสียง อบต. ตอนวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 จนถึงเวลา 18.00 น. ก่อนวันออกเสียง (27 พฤศจิกายน64)

2. การจัดทำและติดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเดินสายหาเสียงออกเสียง

2.1 ให้ผู้สมัครที่ตั้งใจทำและติดประกาศเกี่ยวกับการเดินสายหาเสียงออกเสียงหรือทำและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเดินสายหาเสียงออกเสียงจัดการ ดังนี้

ประกาศ กว้างไม่เกิน 30 ซม. และยาวไม่เกิน 42 ซม.
แผ่นป้าย กว้างไม่เกิน 130 ซม. และยาวไม่เกิน 245 ซม.
2.2 เนื้อหาของประกาศหรือแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

1) ผู้สมัครสามารถบอกชื่อ ภาพถ่าย เลขลำดับประจำผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง เครื่องหมายของพรรคการเมือง เครื่องหมาย แผนการของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลความเป็นมาเฉพาะที่เกี่ยวกับเพศผู้สมัคร พร้อมบอกชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่ของข้าหลวงประจำจังหวัดต้าง ผู้สร้าง จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้รอบๆที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับการเดินสายหาเสียงออกเสียงและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเดินสายหาเสียงออกเสียง

2) ในกรณีการนำเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพรรคการเมืองข้างต้น หรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้สำหรับเพื่อการเดินสายหาเสียงออกเสียงจำเป็นต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น
และไม่ตรงกันข้ามมาตรา 34 ที่พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาแคว้นหรือประธานแคว้น พ.ศ.2562 และอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นพวกสภาแคว้นหรือประธานแคว้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน มาใช้สำหรับเพื่อการเดินสายหาเสียงออกเสียงด้วยก็ได้

2.3 จำนวนของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเดินสายหาเสียงออกเสียงที่ผู้สมัครทำได้

1) ประกาศ ไม่เกิน 5 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) แผ่นป้าย ไม่เกิน 3 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนี้ การกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ กรรมวิธีการ และสถานที่ติดประกาศ/หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเดินสายหาเสียงออกเสียงในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด

3. บทกำหนดลงอาญา

การติดประกาศหรือติดแผ่นป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเดินสายหาเสียงออกเสียงจะปฏิบัติได้เฉพาะในสถานที่ แล้วก็มีขนาดและจำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายกำหนด

ถ้าหากละเมิดระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมายี่ห้อ 132 ที่พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาแคว้นหรือประธานแคว้น พ.ศ.2562