ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ให้ถอดถอนสมณศักดิ์ “พระราชพัฒนาภรณ์”

ZW

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ ให้ถอดถอนสมณศักดิ์ “พระราชพัฒนาภรณ์” พระราชาคณะชั้นราชสถิต ณ วัดไชโยวรวิหาร เพราะหากดำรงสมณศักดิ์อาจจะไม่งดงาม

วันที่ 3 มกราคม 65 ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เล่ม 119 เวลาที่ 1 ข เรื่อง ถอดถอนตำแหน่ง ความว่า
ดังที่ทรงพระโปรดโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งตำแหน่ง “พระสิทธิปรับปรุงภรณ์” เป็น “พระราชปรับปรุงภรณ์” ไพเราะวิหารกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม ติดอยู่มวาสี พระราชาคณะชั้นราชสถิตในวัดไชโยวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดอ่างทอง ในจังหวะพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 5 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 28 เดือนพฤศจิกายน 2548 นั้น

เนื่องด้วยห้องประชุมมหาเถรสโมสร ครั้งที่ 14/2546 ช่วงวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ได้ลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบให้ “พระราชปรับปรุงภรณ์” ออกมาจากตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง และก็เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร พระอารามหลวง ฐานหย่อนยานความสามารถ อาศัยอำนาจตามความลับมาตรา 5 ตรี แห่งพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พุทธศักราช 2505 และก็ที่ปรับแก้เพิ่มเติมห้องประชุมมหาเถรสโมสร ครั้งที่ 15/2564 ช่วงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 จึงได้ลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบ ให้ถอดถอน “พระราชปรับปรุงภรณ์” ออกมาจากตำแหน่ง เพราะว่าถ้าหากดำรงตำแหน่งบางทีก็อาจจะไม่งดงาม

ที่ทำการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ถอดถอน “พระราชปรับปรุงภรณ์” ออกมาจากตำแหน่ง และก็สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาถัดไปแล้ว